بست

بست  به گیره ها و محکم کننده ها می گویند که به چندین دسته تقسیم می شوند

فلزی

پلاستیکی

بست ها کاربردهای وسیعی در تمامی صنایع دارند که علیرغم اینکه ساده به نظر می آیند اما واقعا بدون آنها چرخ های صنعت نمی چرخند!!