فولاد فام

فولاد فام یکی از کارخانجات تولید کننده بست فلزی در ایران می باشد که همواره در این سال ها پیشرفت داشته است