ترک (TORK)

شرکت تولیدی تجاری ترک یکی از نامداران تولید انواع بست فلزی در دنیا می باشد