بست فلزی ترک (TORK) سایز 16-10bast-tork-2-1


بست فلزی ترک (TORK) سایز 16-10 با گشتاوری 6 میلیمتری برای شیلنگ های که در بین سایز 10 تا 16 میلی متر یا 3/8 اینج  اینچ کاربرد دارد.

مصارف پر کاربرد

یکی از مصارف پر کاربرد بست فلزی ترک (TORK) سایز 16-10 در شیلنگ های گازی کوچک می باشد البته مصارف گوناگونی برای این سایز وجود دارد که به دلیل توضیحات قبلی که داده شده است از تکرار آن پرهیز می کنیم و شما میتوانید آن را مطالعه فرمایید.