بست فلزی ترک (TORK) سایز 82-65bast-torK6582


بیشترین کاربرد این سایز برای پلوس پراید می باشد هر چند که در صنایع مختلف کاربرد دارد.