بست کمربندی استیل اف اف با طول 38.5 سانتی متر ضخامت 6.3ff38.5