الکتریک شاخه ای از آن مربوط به علم فیزیک می باشد و در ارتباط با عبور جریان الکتریکی شامل چیزهایی مانند مقاومت ها، نیمه رساناها، القاگرها و خازن ها می باشد. دانش الکترونیک از علم و تکنولوژی الکترونیکی و الکترومکانیکی جدا شده است. الکترونیک با ژنراتور، توزیع و انتقال، ذخیره و تبدیل الکتریکی به انواع مدل های انرژی یا عکس آن تبدیل می شود که با کمک ابزاری مانند سیم ها، موتور الکتریکی، باتری، کلیدها، رله ها، ترانسفورماتور، مقاومت و سایر اجزای غیر فعال می باشد