بیکو (BICO)

یکی از شرکت های ترکیه ای که در تولید بست فلزی جدیدا قدم برداشته است